Relatieadvies Wegwijs bij scheiding Wat is bemiddeling Scheidingsbemiddeling Kinderen en scheiding Jockari verblijfskalender Contact

Wanneer jullie ervoor kiezen om in dialoog uit elkaar te gaan (ook al lijkt dit nu zeer moeilijk), kan de bemiddelaar jullie begeleiden bij het maken van afspraken rond de scheiding. Op deze manier kan je akkoorden opmaken die financieel en emotioneel in het belang zijn van alle betrokken partijen (ouders, kinderen, grootouders). De afspraken en akkoorden worden doorgaans sneller bereikt omdat alle partijen rond één tafel aanwezig zijn. Er is geen heen en weerverkeer tussen verschillende raadslieden (tijdsrovend, moeizaam,…). De bemiddelaar zet de gemaakte afspraken in een juridisch document dat zonder tussenkomst van een advocaat bij de rechtbank kan worden neergelegd. Het document heeft bijgevolg de waarde van een vonnis.

Oplossingen en afspraken die jullie samen gemaakt hebben (i.p.v. opgelegd door de rechter) zorgen ervoor dat er geen of veel minder conflicten zijn in het naleven ervan. De ervaring leert ons dat deze afspraken veel beter gerespecteerd worden.

Uit elkaar gaan is naast het juridische aspect in de eerste plaats vaak een zeer emotionele aangelegenheid. Om achteraf je leven terug in handen te kunnen nemen en emotioneel sterker te staan is het van belang om deze emoties te herkennen en ze een plaats te kunnen geven. De partners bepalen zelf de inhoud van de bemiddelingsgesprekken.

Bij aanvang van de bemiddeling worden afspraken over het bemiddelingsverloop en de kostprijs ervan vastgelegd in een “bemiddelingsprotocol” art. 1731 § 2 ger.WB. De drie betrokken partijen (partners en bemiddelaar) weten zo wat de verwachtingen en de afspraken hierover zijn. Op gelijk welk ogenblik kan elke partij (ook de bemiddelaar) een einde maken aan de bemiddeling.

De wet voorziet eveneens dat de kostprijs voor de bemiddelingsgesprekken gelijk verdeeld wordt tussen beide partners. Hierover kan in overleg een andere afspraak gemaakt worden. Het voordeel hiervan is dat de kosten van één scheidingsbemiddelaar worden gedeeld i.p.v. elk apart een raadsman/vrouw te betalen.

Wanneer kan je een beroep doen op een scheidingsbemiddelaar?
  • Wanneer je apart gaat wonen kan je voorlopige afspraken maken over hoe een aantal zaken dienen geregeld te worden (geld, woning, kinderen,…) Dit noemt men een proefscheiding. Deze afspraken kunnen bekrachtigd worden door de vrederechter.
  • Om een definitieve scheiding te regelen. Er wordt dan een globaal akkoord opgesteld over geld, huis, goederen en kinderen op basis waarvan een echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.) kan worden aangevraagd bij de rechtbank van eerste aanleg. Voor de eventuele regeling van een onroerend goed is een notariële akte vereist.
  • Om tijdens een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (E.O.O) alsnog een overeenkomst te bereiken in onderling overleg.
  • Om na een (echt)scheiding een bestaande regeling te wijzigen en/of conflicten op te lossen zonder opnieuw de zaak aanhangig te maken voor een rechtbank.
  • Samenwoners die willen scheiden. De bemiddelaar kan je begeleiden bij de te regelen aspecten.
  • Om regelingen te treffen i.v.m. de kinderen bij relatiebreuk of echtscheiding ; verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage,… dit noemt men ouderschapsbemiddeling. Zie hiervoor “kinderen en scheiding”.